Anh hỏi em sao trời mau tắt nắng

Gió thổi đi hay ai đánh cắp mặt trời

Đến hôm nay một mình em chợt hiểu

Lòng u sầu che lấp cả ánh dương

 

Anh hỏi em sao trăng không tỏ sáng

Mây lấp che hay ai đánh cắp trăng rồi

Đến hôm nay một mình em chợt hiểu

Lòng u sầu xua tản ánh trăng tan

 

Tháng 10 mưa, mưa dầm, mưa không dứt

Trăng rủ Trời rong rủi chuyến đường xa

Anh bỏ lại mảnh tình không trọn vẹn

Em một mình thương nhớ những ngày xưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *