The main character of the book is a cat named “Gấu”. “Gấu” means Bears in Vietnamese. This is a popular nickname for children as it implies a plump Teddy bear to cuddle.

Another cat who used to be “Gấu”’s neighbour is “Áo Hoa”. “Áo Hoa” means “floral clothes” which are very popular amongst Vietnamese women and girls.

There are two cats by the window.

One sits still, one translocates…

Bài thơ đầu tiên mèo Gấu làm tặng Áo Hoa là như thế này

The first poem Gấu the cat composed for Áo Hoa is like this

Rù rù rù … Meo

Meo meo meo …

Rù rù rù …

Meo meo…rù rù…

Rù rù..meo meo…

Purr purr purr … Meow

Meow meow meow…

Purr purr purr

Meow meow … purr purr 

Purr purr … meow meow …

Hiển nhiên là tác giả cần phải dịch bài thơ này để bạn đọc có thể thưởng thức được tài thơ của mèo Gấu.

It is obvious that the author needs to interpret this poem in cats’ language, so the readers can understand the poem and appreciate Gấu’s talent.

Dịch ra thì nó như sau:

Bé yêu yêu đã ngủ chưa

Anh yêu yêu cũng vừa mới ngủ xong

Nến yêu yêu cháy trong phòng

Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu…

The translation is as below:

Has my beloved love slept yet?

Your beloved love has just finished sleeping

The beloved love candles are being burnt in the room

Love love is being melted in my love love soul

Thơ của thi sĩ Gấu chỉ bốn câu mà có tới mười chữ “yêu”. Có lẽ vì vậy mà nàng Áo Hoa cảm động đập đập tay lên lưng thi sĩ, động tác mà loài mèo chỉ làm khi cảm thấy lòng mình vô cùng dễ chịu.

Gấu’s poem has only four sentences but ten words of “love”. This could be the reason why Áo Hoa feels moved and keeps patting her pad on the poet’s back. Cats do this only when they feel extremely comfortable and grateful.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *