• Lớp Mắt Bò, thỏa theo yêu cầu của đa số các bạn, lớp sẽ đi học và thảo luận về đề cương ôn tập vào lúc 9g sáng thứ 3 ngày 24/4 theo giờ học bình thường của lớp.
  • Lớp Mắt Nai, 3g chiều thứ năm ngày 26/4.

>> Bạn nào không đi được buổi học của lớp mình, có thể vào lớp kia và báo cô.