1. What is SCM and basic activities of a SC? SCM là gì và các hoạt động căn bản của SC.
2. Provide an example of a global supply chain. Vẽ sơ đồ và thuyết minh về một chuỗi cung ứng toàn cầu bất kỳ.
3. What are procurement basic steps? Các bước căn bản của thu mua procurement?
4. Các tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung ứng. Liên hệ ví dụ thực tế
5. Bước soạn yêu cầu mua hàng và đơn đặt hàng có thể được bỏ qua?
6. PO là gì? Nó có vai trò gì? Purchase order (Đơn đặt hàng) và Purchase requisition (Yêu cầu mua hàng) khác nhau như thế nào?
7. Yêu cầu mua hàng (Purchase requisition) được gửi đến nhà cung ứng để yêu cầu nhà cung ứng cung cấp các hàng hóa công ty cần. Đúng hay sai?
8. Đơn đặt hàng rất quan trọng, nó có vai trò là một văn bản Pháp lý hay hợp đồng ràng buộc các bên. Đúng hay sai?
9. Vì sao thu mua là một quá trình phức tạp và quan trọng?
10. What is the difference between manufacturing and production? Indian example. Sự khác nhau giữa manufacturing và production. Phân tích ví dụ về Ấn Độ.
11. Classifications of productions? Example for each. Phân loại và ví dụ về productions.
12. Compare types of productions: (1) Mass/Batch/Job shop, (2) MTO/MTS, (3) Push/Pull and. So sánh các loại production sau với ví dụ cụ thể: (1) Mass/Batch/Job shop, (2) MTO/MTS, (3) Push/Pull.
13. Basic issues of Lean manufacturing. Các vấn đề căn bản của Sản xuất tinh gọn.
14. List 8 Types of waste in Lean manufacturing and analyse three of them. Liệt kê 8 lãng phí sản xuất tinh gọn và Phân tích 3 trong số đó. Phân tích hai trong tám loại lãng phí trong sản xuất tinh gọn.
15. Kỹ thuật Muda là gì? Phân tích 3 trong số các nội dung liên quan.
16. Analyze JIT, Jidoka and Kaizen in Lean manufacturing. Phân tích các kỹ thuật JIT, Jidoka và Kaizen trong sản xuất tinh gọn và cho ví dụ hỗ trợ.
17. Difference between Logistics and SCM. Sự khác nhau giữa Logistics và SCM.
18. Phân tích 2 trong 11 mục tiêu và chiến lược của Logistics.
19. Barcode và RFID là gì? So sánh và cho ví dụ thực tế ứng dụng của 2 công cụ này.
20. ICT là gì? Cho 2 ví dụ thể hiện Ứng dụng của ICT trong chuỗi cung ứng?
21. Cuộc cách mạng SC 4.0 là gì? Cho 2 ví dụ về các sáng kiến ứng dụng của SC 4.0 góp phần giúp chuỗi cung ứng trở nên hoặc nhanh hơn, hoặc linh hoạt hơn, hoặc chi tiết hơn, hoặc chính xác hơn hoặc hiệu quả hơn, từ đó tăng hiệu sất vận hành, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí hay lỗi sai hoặc trong tiêu dùng và sản xuất hoặc SC.
22. “The Box that Changed the World” là cái gì? Phân tích một số ví dụ cho thấy “the box” đã thay đổi thế giới.
23. Tác động của container đến thương mại quốc tế và Logistics toàn cầu.
24. Ưu nhược điểm của các phương thức vận tải.
25. So sánh các loại vận đơn đường biển: Vận đơn theo lệnh (To order B/L): Đích danh, theo lệnh của ngân hàng và người gửi hàng.
26. Các cách ký hậu trong vận đơn theo lệnh.
27. Vẽ sơ đồ và phân tích quy trình thuê tàu chợ.
28. Vẽ sơ đồ và phân tích quy trình thuê tàu chuyến.
29. Vẽ sơ đồ và phân tích quy trình LCL/LCL: gửi hàng lẻ – nhận hàng lẻ Cont
30. Vẽ sơ đồ và phân tích Quy trình gửi hàng nguyên Cont.
31. Vẽ sơ đồ và phân tích quy trình gom hàng: Consolidation.
32. So sánh hai hệ thống quản lý tồn kho dựa vào thời gian và dựa vào số lượng TIME BASED và QUANTITY BASED.
33. Phân tích và cho ví dụ về 2 công nghệ bất kỳ được sử dụng trong hoạt động bán lẻ.
34. Phân tích về sự kết nối giữa bán lẻ và chuỗi cung ứng tác động bởi Barcode, RFID hay cloud-based software.
35. Phân tích và cho ví dụ về 2 hoạt động quản trị chuỗi cung ứng bền vững bất kỳ liên quan đến trách nhiệm xã hội (Social responsibility).
36. Phân tích và cho ví dụ về 2 hoạt động quản trị chuỗi cung ứng bền vững bất kỳ liên quan đến ứng xử với động vật (animal ethics).
37. Phân tích và cho ví dụ về 2 hoạt động quản trị chuỗi cung ứng bền vững bất kỳ liên quan đến vấn đề môi trường (Green supply chain).
38. Reverse Logistics (Logistics ngược) là gì? Tầm quan trọng của Logistics ngược hiện nay.