CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

1. What is SCM and basic activities of a SC? SCM là gì và các hoạt động căn bản của SC. 2. Provide an example of a global supply chain. Vẽ sơ đồ và thuyết minh về một chuỗi cung ứng toàn cầu bất kỳ. 3. What are procurement basic steps? Các bước căn bản […]